Steinerscholen tegen racisme en discriminatie

Deze tekst is gebaseerd op de Stuttgart Declaration, die goedgekeurd is door de Algemene Vergadering van de Duitse Federatie van Steinerscholen (Bund der Freien Waldorfschulen) in Stuttgart op 28 oktober 2007.
Aangevuld voor  internationaal gebruik door de European Council of Steiner Waldorf Education

Steinerscholen streven hun pedagogische taken na in de geest van de rechten van de mens, waarbij ze bijdragen aan een maatschappij gegrondvest op wederzijds respect, tolerantie en samenwerking tussen alle mensen.

Steinerscholen selecteren hun leerlingen niet, rangschikken niet noch discrimineren ze hun leerlingen maar gaan ervan uit dat alle mensen vrij zijn en gelijk in waarde en rechten, onafhankelijk van etniciteit, nationale of sociale afkomst, geslacht, taal, religie of  politieke of andere overtuigingen.  

Antroposofie, waarop de steinerpedagogie is gebaseerd, neemt stelling tegen alle vormen van racisme en nationalisme.

Uit het werk van Steiner spreekt een consistent antiracistisch gevoel en Steiner karakteriseerde regelmatig racistische opvattingen als anachronismen en tegenstrijdig met de fundamentele menselijke waarden en waardigheid. 

Toch staan er zinnen in het werk van Rudolf Steiner, die, beoordeeld volgens de maatstaven van onze huidige tijd, niet overeenkomen met deze fundamentele richting en die een discriminerend effect hebben.

Racistische of discriminerende neigingen worden niet getolereerd in scholen of in lerarenopleidingen die de steinerpedagogie hanteren.

De steinerschoolbeweging verwerpt expliciet elke poging om steinerpedagogie of het werk van Rudolf Steiner te misbruiken voor racistische of nationalistische doeleinden. 

Steinerscholen hebben op basis van deze principes gewerkt sinds de beweging gesticht werd in 1919. 

Instituten die vanuit de steinerpedagogie werken zijn actief in de hele wereld, inclusief gebieden met sociale onrust in Europa, Afrika, Noord- en Zuid- Amerika, Azië en het Middenoosten.

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: